Algemene voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN Agrometius bv GEVESTIGD TE DE MEERN
(Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Leiden onder nr. 50150545)
Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Agrometius: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agrometius bv;
– Opdrachtgever: de wederpartij van Agrometius;
– directe en/of indirecte schade: schade aan Opdrachtgever en/of derden, bestaande uit onder meer doch niet
uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van
leveranties van goederen en/of diensten door Agrometius, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.3 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers zullen slechts van toepassing zijn voor
zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.
1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Agrometius, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door derden geleverde
producten en/of diensten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing. De Algemene
Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij Agrometius
optreedt als afnemer van producten of diensten.
Artikel 2 – AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen door Agrometius zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale
omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.
2.2 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten,
gewichten en overige (technische) informatie van Agrometius al dan niet van derden afkomstig, zijn niet
bindend.
Artikel 3 – INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
3.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 2.2 genoemde gegevens openbaar te maken, te
kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere
programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te
staan of te wijzigen.
3.2 De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
3.3 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de
software en/of andere programmatuur blijven bij Agrometius. Het is Opdrachtgever niet toegestaan
aanduidingen van intellectuele eigendommen te verwijderen.
3.4 Opdrachtgever is ermee bekend, dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie
en bedrijfsgeheimen van Agrometius bevat.
3.5 Het is Agrometius toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of
andere programmatuur.
Artikel 4 – PRIJZEN
4.1 De door Agrometius opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief Omzetbelasting en alle overige in
binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van
Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 De door Agrometius opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn en zijn exclusief
montage en inbedrijfstellingskosten.
4.3 Wijziging van prijzen en/of tarieven, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wisselkoersen,
fabrieksprijzen, et cetera, welke zich ná datum van de door Agrometius gedane aanbieding voordoen,
komen ten laste van Opdrachtgever.
Artikel 5 – BETALING
5.1 Opdrachtgever dient de aan haar door Agrometius toegezonden facturen binnen 14 dagen na
factuurdatum volledig te voldoen.
5.2 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde
bedrag op de door Agrometius aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder
enige aftrek of schuldvergelijking.
5.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege
in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige ingebrekestelling rente
verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering tot aan de dag der algehele
vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is,
een percentage gelijk aan de wettelijke handelsrente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige)
betaling door Opdrachtgever, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €40,-.
5.4 Agrometius is te allen tijde gerechtigd zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.
5.5 Agrometius is gerechtigd haar prestatie op te schorten in geval Opdrachtgever nalaat de door Agrometius
gevraagde deugdelijke zekerheid te stellen.
Artikel 6 – LEVERING
6.1 De door Agrometius opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering.
6.2 Levering geschiedt af fabriek/magazijn.
6.3 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat Agrometius in het bezit is
van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, bouwtekeningen,
maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van Agrometius.
6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het
Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Agrometius aangegane verplichting.
6.5 Agrometius is gerechtigd om over de periode tot de levering aan Opdrachtgever een tijdelijk alternatief
aan te bieden in huur of anderszins, zulks op kosten van Opdrachtgever.
6.6 Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.7 Agrometius is vrij in de keuze van vervoer van de Opdracht.
6.8 Agrometius is gerechtigd de Opdracht in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.
6.9 Opdrachtgever is aan Agrometius een door Agrometius in de redelijkheid vast te stellen vergoeding
verschuldigd voor vracht- en behandelingskosten, te vermeerderen met BTW.
Artikel 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 Opdrachtgever zal Agrometius alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en gebruikelijk zijn
voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, andere
zaken of personen zal opdrachtgever passende maatregelen nemen. Opdrachtgever zal de medewerkers van
Agrometius ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen
en over bij hen aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.
7.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in artikel 7.1 bepaalde, is voor rekening
van opdrachtgever.
7.3 Indien door een aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak Agrometius op een door partijen afgesproken
tijdstip niet aan haar werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden
en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 8 – RECLAMES
8.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco’s dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk gereclameerd
te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen 14 dagen na ontdekking van een zodanig gebrek
dan wel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden, doch in
ieder geval binnen de garantietermijn als bedoeld in Artikel 10, schriftelijk bij Agrometius gereclameerd te
worden bij gebreke waarvan de leveranties/werkzaamheden als door Opdrachtgever aanvaard gelden en
geen betwisting daarvan meer mogelijk is.
8.2 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende goederen voor zijn risico en rekening terstond
aan Agrometius retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.
8.3 De aansprakelijkheid van Agrometius ingeval van een zichtbaar dan wel verborgen gebrek leidt nimmer
tot een andere verplichting aan de zijde van Agrometius dan (i) restitutie van de koopprijs, of (ii) herstel, of
(iii) (her)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter vrije keuze van Agrometius.
Artikel 9 – DERDEN
9.1 Agrometius is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten dan wel andere op
haar rustende verplichtingen, derden in te schakelen.
Artikel 10 – GARANTIE
10.1 De garantieduur van de door Agrometius geleverde goederen en/of installatiewerkzaamheden bedraagt
zes maanden.
10.2 Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de vorenbedoelde
termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.
10.3 De garantieduur gaat in op de dag van levering.
10.4 Uit hoofde van de garantie is Agrometius slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke
Agrometius binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de
garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke
materialen.
10.5 De verplichtingen van Agrometius uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos
vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van Agrometius.
10.6 Kosten (zoals o.a. transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het
onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor
rekening van Opdrachtgever.
10.7 Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Agrometius voor
reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.
10.8 Onder de garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige
behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door
derden.
Artikel 11 ONDERHOUDSCONTRACT
11.1 Alleen aansluitend op een garantieperiode of na een door Agrometius goedgekeurde onderhoudsbeurt
kan een onderhoudscontract worden gesloten.
11.2 Een onderhoudscontract kan op elk tijdstip ingaan en heeft voor de eerste keer een looptijd tot het einde
van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin het contract is ingegaan, tenzij anders is
overeengekomen.
11.3 Het onderhoudscontract wordt telkens met een jaar verlengd, tenzij Agrometius of opdrachtgever
uiterlijk twee maanden voor afloop van het jaar waarin de geldigheidsduur zal verstrijken, aan de andere
partij schriftelijk te kennen geeft het onderhoudscontract niet te willen verlengen, of anders is
overeengekomen.
11.4 Jaarlijks spreken partijen in onderling overleg af op welke data Agrometius de periodieke
onderhoudsbeurten zal verrichten.
11.5 Het onderhoud omvat niet het opheffingen van storingen veroorzaakt door onzorgvuldig of
onoordeelkundig gebruik, veroorzaakt door niet door Agrometius aan opdrachtgever geleverde
randapparatuur of veroorzaakt door reparaties, wijzigingen of toevoegingen aan de instrumenten uitgevoerd
door opdrachtgever of door derden.
Artikel 12 – KLACHTEN
12.1 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 30 dagen nadat deze
werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk bij Agrometius te worden ingediend.
12.2 Klachten ontslaan opdrachtgever niet van verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
voortvloeien.
12.3 Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst, heeft
Agrometius de keus hetzij het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij opdrachtgever een korting te geven op de
overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Door levering van één van deze prestaties is
Agrometius jegens opdrachtgever tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.
Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID
13.1 De aansprakelijkheid van Agrometius is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie
als bedoeld in Artikel 10 op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij
voor indirecte schade, kosten en interessen hetzij (in)directe schade veroorzaakt door een werknemer van
Agrometius dan wel een door Agrometius ingeschakelde derde, is, behoudens opzet en/of grove schuld, is
uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart Agrometius ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden
voortvloeiend dan wel verband houdend met door Agrometius ten behoeve van Opdrachtgever verrichte
diensten en/of leveranties.
Artikel 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Agrometius tot aan het moment waarop alle vorderingen op
Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
14.2 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens Agrometius is
laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.
Artikel 15 – PANDRECHT EN RETENTIERECHT
15.1 Op alle goederen die Agrometius uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt
ten behoeve van Agrometius een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht ex artikel 3:290 BW toe
tot zekerheid van alle vorderingen die Agrometius heeft en/of zal verkrijgen op Opdrachtgever.
Artikel 16 – DIENSTEN
16.1 In het bijzonder in die gevallen waarin Agrometius zich ertoe heeft verplicht een prestatie te leveren
van niet stoffelijke aard is Agrometius er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke prestatie te leveren,
maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen.
Artikel 17 – OVERMACHT
17.1 Voor schade die Opdrachtgever mocht lijden ingeval enige prestatie door Agrometius wordt
verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor Agrometius uitvoerbaar
is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan Agrometius geen invloed kan
uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van
Agrometius zouden komen, is Agrometius niet aansprakelijk.
17.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft Agrometius het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering
te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd
is.
Artikel 18 – VERZUIM/ONTBINDING
18.1 Bij verzuim van opdrachtgever, waaronder vallen de in het volgende lid gevallen, zijn alle vorderingen
van Agrometius op opdrachtgever uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Agrometius
bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke
ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Agrometius op
grond van de wet of de overeenkomst.
18.2 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien:
– Opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt;
– Opdrachtgever of degene die zich voor opdrachtgevers verplichtingen garant heeft gesteld of
zekerheden heeft verstrekt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt,
bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of
surseance van betaling;
– Een wijziging optreedt in de aandeelhouders van opdrachtgever, voor zover deze omstandigheid naar
het oordeel van Agrometius een aanmerkelijke verzwaring van haar risico’s met zich meebrengt;
– Ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd.
Artikel 19- OVERDRACHT VAN RECHTEN
19.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige
derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrometius.
Artikel 20 –RECHTSGELDIGHEID
15.1 In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet
rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.
Artikel 21 – TOEPASSELIJK RECHT
16.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds
Nederlands recht van toepassing.
16.2 De Arrondissementsrecht bank te ‘‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd.
Artikel 22 – VERTALINGEN
17.1 Deze voorwaarden worden ook in de Engelse taal ter beschikking gesteld. In geval van strijdigheid
tussen de Nederlandse en de Engelse versie, zal de Nederlandse prevaleren.